♀ Sanddynans Gonzo

S17334/96
*1998-11-04
HD 1  ED ua
DK16663/91
NO UCH
Tertzo's King Shahzaman
DK08397/89
DK UCH
Herletta's Chopin
DK08055/85
CA CH DK UCH
Tertzo's Djanis
DK00364/87
DK UCH
Sennetta's Kitty
DK08798/88
Vreni v Tonisbach
S37430/92
Sanddynans Dolly
S42642/90
AP
Gulavillans Caniggia
N21083/89
SE UCH
Telebamsen Dear James
S41464/88
AP
Clangulas Rebecca
S50219/86
SE UCH
Nascha v Mutzbachfall
SHSB354182
Beny v Nesselacker
SHSB312280
Gina v Oenzhof