♂ Argo Vom Wölflisried

SHSB245203
INT UCH
SHSB204269
Rubis v Childebrand
SHSB217031
Beatrix v Seedorf