♀ Macis Yaspi

S54178/98
*1998-11-04  † 2009
HD 1  ED ua
S17334/96
Sanddynans Gonzo
DK16663/91
NO UCH
Tertzo's King Shahzaman
DK08397/89
DK UCH
Herletta's Chopin
DK08798/88
Vreni v Tonisbach
S37430/92
Sanddynans Dolly
S42642/90
AP
Gulavillans Caniggia
S50219/86
SE UCH
Nascha v Mutzbachfall
S54182/93
Swissmade Ådina
S29490/91
DK UCH INT UCH SE UCH
Macis Kempe-Dansk
DK22131/87
Bernsen's Eldur
S58315/88
Macis Fiola
S62624/88
SE UCH
Swissmade Yaspis
S56428/84
NO UCH
Berntiers Ragtime
S45174/83
Sennengårdens Itza