♂ Fuzzi Vom Sieker Fels

VDHSSZBS12363
SHSB245203
INT UCH
Argo Vom Wölflisried
SHSB204269
Rubis v Childebrand
SHSB217031
Beatrix v Seedorf
VDHSSZBS9414
Callas Vom Sieker Fels