♀ Sanddynans Flisa

S51623/94
*1994-07-29
HD ua  ED ua
1 valp / 1 kull
S29490/91
DK UCH INT UCH SE UCH
Macis Kempe-Dansk
DK22131/87
Bernsen's Eldur
DK03994/84
DK UCH
Danettas Hasse
DK36827/84
DK UCH
Sennetta's Urte
S58315/88
Macis Fiola
S15619/85
Eystrasalts Winnie-The-Pooh
S56479/86
Miwennas Janni
S37430/92
Sanddynans Dolly
S42642/90
AP
Gulavillans Caniggia
N21083/89
SE UCH
Telebamsen Dear James
S41464/88
AP
Clangulas Rebecca
S50219/86
SE UCH
Nascha v Mutzbachfall
SHSB354182
Beny v Nesselacker
SHSB312280
Gina v Oenzhof