♀ Jessie

S54415/82
*1982-09-20  † 1991
14 valpar / 2 kullar
S50280/81
Herzog v D Schmiedshub
SHSB238944
Hondo v Bernetta
SHSB179596
Astor v Chaindon
SHSB211699
GB CH
Cresta v Bernetta
SHSB190552
Kandi v D Rappenfluh
SHSB168521
Jork v Mättenhof
SHSB165415
Colette v Leuenbuhl
S21714/80
Inka
S17698/73
SE UCH
Ulmedorf Gajus
S28622/71
INT UCH NORD UCH
Ulmedorf Angello
S27651/66
Silva
S25570/74
SE UCH
Zorba
S28622/71
INT UCH NORD UCH
Ulmedorf Angello
S18545/70
FI UCH SE UCH
Nordansäters Zorina